Apie leidinį

Žemės ūkio inžinerija
ISSN 1392-1134
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
Mokslinis žurnalas
Išeina 4 tomai per metus, nuo 2013 metų – 2 tomai per metus
Leidžiamas nuo 1960 m.

Straipsniai yra recenzuojami.
Žemės ūkio inžinerija straipsniai yra referuojami duomenų bazėje CAB Abstracts.

Mokslo darbų rinkinyje “Žemės ūkio inžinerija” spausdinami originalūs neskelbti mokslo darbai, nagrinėjantys laukininkystės ir gyvulininkystės mechanizavimo, energetinio aprūpinimo, mašinų naudojimo, žemės ūkio raidos ir kitas su žemės ūkio inžinerija susijusias problemas.

Redakcijos kolegijos adresas:
ASU, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Studentų g 15,
LT-53362, Akademija, Kauno raj.,
El. paštas: if@asu.lt